Istorijski arhiv "Srem"



Istorijski arhiv «Srem» je osnovan 1946. godine, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici. Regionalna je ustanova koja pokriva sedam opština Srema: Staru Pazovu, Inđiju, Irig, Šid, Rumu, Pećince i Sremsku Mitrovicu.

Osnovna delatnost Arhiva je zaštita, čuvanje i obrada arhivske građe. Arhiv saglasno zakonskim propisima, obezbeđuje javnost građe i njenu dostupnost u cilju korišćenja u naučne i operativne svrhe.

U depoima Arhiva je smešteno oko 6000 dužnih metara arhivske građe, razvrstane u 1316 fondova i 13 zbirki.
Arhivska građa od izuzetnog značaja su crkvene Matične knjige a najstarija sačuvana je iz 1732. godine. Matične knjige su nastale u radu rimokatoličke, pravoslavne, grkokatoličke, jevrejske i nekoliko protestantskih verskih zajednica. Sve Matične knjige su mikrofilmovane i digitalizovane tako da su svi podaci lako dostupni istraživačima.

Zatim izdvajamo kao izuzetno značajne, fondove nastale u radu uprava, od druge polovine XVIII pa do početka XX veka. U njima se nalazi arhivska građa magistrata, trgovišta, vlastelinstava, okruga, srezova i opština interesantna za istraživače, pre svega, istoričare.

U Arhivu Srema čuvaju se arhivski fondovi koji su nastali tokom I i II svetskog rata. Veoma su značajni za istraživače koji se bave tom problematikom kako na lokalnom nivou tako i za šire istraživačke projekte. Najveći broj fondova smeštenih u Arhivu, nastao je posle Drugog svetskog rata.

Arhiv poseduje oko 150.000 mikro oblika, od toga 55.436 skenova sačuvanih u digitalnom obliku, što omogućava bržu i lakšu pretragu, pregled ali i čuvanje origanlnih dokumenata.

Istorijski arhiv “Srem” je smešten u zgradu koja je izgrađena krajem XVIII veka za potrebe Vojne granice. Zakonom je zaštićena kao kulturno dobro. Zgrada je posle više adaptacija u potpunosti prilagođena potrebama Arhiva. U Arhivu radi 16 radnika.

Radno vreme je od 7 do 15 sati, radnim danima.

Adresa: Istorijski arhiv “Srem”
Vuka Karadžica 4
22 000 Sremska Mitrovica
Tel/fax: 022 621-861

www.arhivsrem.org.yu
Created and hosted by FSD