Obavestenje-Turista-u-Srbiji-2015

——————————————————
Odmor Korisnika u Srbiji 2015
——————————————————

Vlada Republike Srbije

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja

domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”,

br. 53/15) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje

OBAVEŠTENJE ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODELU VAUČERA

I OSNOVNE INFORMACIJE

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje:

- za usluge smeštaja;

- u ugostiteljskim objektima izvan opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera;

- u trajanju od najmanje pet noćenja.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja

korisnik može jednom koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim

objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Vaučerom se ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i dr.

Period korišćenja vaučera je od 1. avgusta do 20. novembra 2015. godine (zaključno).

II KO MOŽE BITI KORISNIK VAUČERA

Korisnik vaučera može da bude:

1) korisnik prava na penziju;

2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje;

3) korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa

4) korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa

5) zaposlena lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;

6) ratni vojni invalidi sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u

ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera, ako je jedan od napred navedenih uslova ostvario

zaključno sa 1.6.2015. godine.

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na

osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja je uslov za dodelu vaučera od strane

Ministarstva.

Rezervacija smeštaja vrši se za period od 1.8. do 20.11.2015. godine (zaključno), za najmanje 5

noćenja.

Zakonom o socijalnoj zaštiti;

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju;

Ne može se vršiti rezervacija smeštaja u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na opštini, odnosno

mestu prebivališta potencijalnog korisnika vaučera.

Spisak ugostiteljskih objekata će biti objavljen posle 3.7.2015. godine, odnosno nakon sprovedenog

prijavljivanja svih zainteresovanih ugostitelja.

III USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se preko šaltera JP “Pošta Srbije“,

na teritoriji cele Republike Srbije.

Obrazac Prijave će biti objavljen na internet stranici ministarstva.

Prijavu treba popunjavati ručno, čitko, štampanim slovima i potpisati je svojeručno.

Uz Prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno prilaže:

- fotokopiju lične karte

- potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.

Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao e-mail ili

skeniran dokument, koji je overen i potpisan. Potvrda treba da sadrži broj potvrde i period

rezervacije, kao i ime i prezime lica na koga glasi.

Uz Prijavu se obavezno podnosi i sledeći dokaz:

1) za penzionere – ček od penzije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

2) za nezaposlena lica – fotokopija uverenja Nacionalne službe za zapošljavanje o prijavi na

3) korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa

4) korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa

5) zaposlena lica sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno – original

6) ratni vojni invalidi sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno –

Republike Srbije, koja je isplaćena u maju mesecu;

evidenciju nezaposlenog lica – za nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za

zapošljavanje;

Zakonom o socijalnoj zaštiti – fotokopija rešenja ili uverenja, kojim se dokazuje

ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno prava na uvećani dodatak

za pomoć i negu drugog lica izdato od strane centra za socijalni rad, Ministarstva za rad,

zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo,

socijalnu politiku i demografiju i Sekretarijata za socijalnu zaštitu – za korisnike prava

na dodatak za pomoć i negu drugog lica;

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju – fotokopija rešenja ili uverenja izdato od

strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

potvrdu o zaposlenju i ostvarenoj zaradi za maj mesec, koju izdaje poslodavac.

uverenje o priznatom svojstvu i iznosima mesečnih primanja, koje izdaje nadležni opštinski

organ, a zaposleni ratni vojni invalidi i original potvrdu o zaposlenju i ostvarenoj zaradi

za maj mesec, koju izdaje poslodavac.

Ukoliko za maloletno ili poslovno nesposobno lica, koje ispunjave navedene uslove, prijavu podnosi

zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz prijavu se prilaže odgovarajući dokaz, o statusu

zakonskog zastupnika.

Za sva napred navedena lica vršiće se proveru ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.

IV PODNOŠENJE PRIJAVA, ROKOVI I RANGIRANJE

Po objavljivanju na sajtu ministarstva spiska ugostitelja, potencijalni korisnik vaučera vrši

rezervaciju i uz popunjenu Prijavu prilaže potvrdu o rezervaciji, fotokopiju lične karte, kao i

potreban (napred naveden) dokaz da ispunjava uslov za onu kategoriju lica kojoj pripada. Tako

kompletirana prijava se predaje isključivo na šalteru JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele

Srbije.

Rok za predaju Prijave sa potrebnom dokumentacijom je od izvršene rezervacije smeštaja do 15

jula 2015. godine (zaključno, do kraja radnog vremena šaltera pošte).

Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima (do 100.000 korisnika)

i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta

Srbije”.

Neblagovremene, nepotpune , kao i prijave sa netačnim podacim, odnosno dokumentacijom, neće

biti uzeti u razmatranje.

V VAUČER, NAČIN DOSTAVE I REALIZACIJA

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara

Vaučer će, pored osnovnih elemenata, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime,

adresa, JMBG).

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“,

dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.

Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.

Korisnik će vaučerom plaćati samo uslugu smeštaja i neće biti moguće plaćanje usluge ishrane,

piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i dr.

Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti

sopstvenim sredstvima.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, korisnik predaje vaučer

ugostitelju (kao način plaćanja), bez mogućnosti povraćaja razlike u ceni.

Po završetku korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj popunjava vaučer i overava ga potpisom i pečatom.

Korisnik vaučera, odnosno njegovog zakonskog zastupnika (roditelja, odnosno staratelja), svojeručno

potpisuje vaučer, kao dokaz da je usluga pružena.

Po izvršenom plaćanju ugostitelj korisniku vaučera izdaje fotokopiju fiskalnog računa, a

original zadržava za sebe, kao dokaz i uslov za refundaciju.

VI OSTALE INFORMACIJE

MOLIMO POTENCIJALNE KORISNIKE VAUČERA DA PAŽLJIVO PROČITAJU OVO

OBAVEŠTENJE.

U slučaju nerazumevanja ovog obaveštenja, dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet

adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs , kao i na brojeve telefona:

011/3122853 i 011/3122867.

MOLIMO VAS ZA STRPLJENJE I RAZUMEVANJE UKOLIKO NAVEDENE TELEFONSKE

LINIJE BUDU ZAUZETE.