Obavestenje-Turista-u-Srbiji-2015

——————————————————
Odmor Korisnika u Srbiji 2015
——————————————————

Влада Републике Србије

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

На основу члана 7. Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање развоја

домаћег туризма интензивирањем коришћења туристичке понуде у Републици Србији („Сл. гласник РС”,

бр. 53/15) Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ВАУЧЕРА

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Подстицање развоја домаћег туризма спроводи се кроз доделу ваучера за субвенционисано коришћење:

- за услуге смештаја;

- у угоститељским објектима изван општине, односно места пребивалишта корисника ваучера;

- у трајању од најмање пет ноћења.

Вредност ваучера износи 5.000 динара и наведени износ представља максимални износ средстава, која

корисник може једном користити при субвенционисаном коришћењу услуга смештаја у угоститељским

објектима, без обзира колика је вредност извршене услуге смештаја.

Ваучером се не могу плаћати исхрана, пиће, здравствене и друге услуге, боравишна такса и др.

Период коришћења ваучера је од 1. августа до 20. новембра 2015. године (закључно).

II КО МОЖЕ БИТИ КОРИСНИК ВАУЧЕРА

Корисник ваучера може да буде:

1) корисник права на пензију;

2) незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање;

3) корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са

4) корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са

5) запослена лица са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно;

6) ратни војни инвалиди са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно.

Корисник ваучера може остварити право на субвенционисано коришћење услуга смештаја у

угоститељским објектима само по једном основу.

Подносилац пријаве стиче право на доделу ваучера, ако је један од напред наведених услова остварио

закључно са 1.6.2015. године.

Потенцијални корисник ваучера врши резервацију смештаја код угоститеља са објављене листе, на

основу чега Угоститељ издаје потврду о резервацији, која је услов за доделу ваучера од стране

Министарства.

Резервација смештаја врши се за период од 1.8. до 20.11.2015. године (закључно), за најмање 5

ноћења.

Законом о социјалној заштити;

Законом о пензијском и инвалидском осигурању;

Не може се вршити резервацијa смештаја у угоститељским објектима који се налазе на општини, односно

месту пребивалишта потенцијалног корисника ваучера.

Списак угоститељских објеката ће бити објављен после 3.7.2015. године, односно након спроведеног

пријављивања свих заинтересованих угоститеља.

III УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Попуњена Пријава, са потребном документацијом, подноси се преко шалтера ЈП “Пошта Србије“,

на територији целе Републике Србије.

Образац Пријаве ће бити објављен на интернет страници министарства.

Пријаву треба попуњавати ручно, читко, штампаним словима и потписати је својеручно.

Уз Пријаву потенцијални корисник ваучера обавезно прилаже:

- фотокопију личне карте

- потврду угоститеља да је извршена резервација смештаја на његово име.

Као потврда о резервацији прихватаће се и потврда која је послата електронским путем, као е-маил или

скениран документ, који је оверен и потписан. Потврда треба да садржи број потврде и период

резервације, као и име и презиме лица на кога гласи.

Уз Пријаву се обавезно подноси и следећи доказ:

1) за пензионере – чек од пензије Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

2) за незапослена лица – фотокопија уверења Националне службе за запошљавање о пријави на

3) корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са

4) корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са

5) запослена лица са примањима која не прелазе износ од 60.000 динара месечно – оригинал

6) ратни војни инвалиди са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно –

Републике Србије, која је исплаћена у мају месецу;

евиденцију незапосленог лица – за незапослена лица из евиденције Националне службе за

запошљавање;

Законом о социјалној заштити – фотокопија решења или уверења, којим се доказује

остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица, односно права на увећани додатак

за помоћ и негу другог лица издато од стране центра за социјални рад, Министарства за рад,

запошљавање, борачка и социјална питања, Покрајинског секретаријата за здравство,

социјалну политику и демографију и Секретаријата за социјалну заштиту – за кориснике права

на додатак за помоћ и негу другог лица;

Законом о пензијском и инвалидском осигурању – фотокопија решења или уверења издато од

стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;

потврду о запослењу и оствареној заради за мај месец, коју издаје послодавац.

уверење о признатом својству и износима месечних примања, које издаје надлежни општински

орган, а запослени ратни војни инвалиди и оригинал потврду о запослењу и оствареној заради

за мај месец, коју издаје послодавац.

Уколико за малолетно или пословно неспособно лица, које испуњаве наведене услове, пријаву подноси

законски заступник (родитељ, односно старатељ), уз пријаву се прилаже одговарајући доказ, о статусу

законског заступника.

За сва напред наведена лица вршиће се проверу испуњености услова преко овлашћених институција.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА, РОKОВИ И РАНГИРАЊЕ

По објављивању на сајту министарства списка угоститеља, потенцијални корисник ваучера врши

резервацију и уз попуњену Пријаву прилаже потврду о резервацији, фотокопију личне карте, као и

потребан (напред наведен) доказ да испуњава услов за ону категорију лица којој припада. Тако

комплетирана пријава се предаје искључиво на шалтеру ЈП “Пошта Србије“, на територији целе

Србије.

Рок за предају Пријаве са потребном документацијом је од извршене резервације смештаја до 15

јула 2015. године (закључно, до краја радног времена шалтера поште).

Пријава ће се евидентирати са тачним датумом и временом предаје.

Број пријава за доделу ваучера ограничен је расположивим буџетским средствима (до 100.000 корисника)

и рангирање пријава ће се вршити на основу датума и времена пријема на шалтеру ЈП „Пошта

Србије”.

Неблаговремене, непотпуне , као и пријаве са нетачним подацим, односно документацијом, неће

бити узети у разматрање.

V ВАУЧЕР, НАЧИН ДОСТАВЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА

Вредност ваучера износи 5.000 динара

Ваучер ће, поред основних елемената, садржати одштампане податке о кориснику ваучера (име презиме,

адреса, ЈМБГ).

Пријављеним лицима, која су стекла право на ваучер, Министарство, преко, ЈП “Пошта Србије“,

доставља ваучере, лично на адресу, путем препоручене пошиљке.

Ваучер може користити само лице на чије име ваучер гласи.

Корисник ће ваучером плаћати само услугу смештаја и неће бити могуће плаћање услуге исхране,

пиће, здравствене и друге услуге, боравишна такса и др.

Уколико укупна цена пружене услуге смештаја прелази износ ваучера, корисник ће разлику доплатити

сопственим средствима.

У случају да је вредност ваучера већа од вредности пружених услуга смештаја, корисник предаје ваучер

угоститељу (као начин плаћања), без могућности повраћаја разлике у цени.

По завршетку коришћења услуга смештаја, Угоститељ попуњава ваучер и оверава га потписом и печатом.

Корисник ваучера, односно његовог законског заступника (родитеља, односно старатеља), својеручно

потписује ваучер, као доказ да је услуга пружена.

По извршеном плаћању угоститељ кориснику ваучера издаје фотокопију фискалног рачуна, а

оригинал задржава за себе, као доказ и услов за рефундацију.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

МОЛИМО ПОТЕНЦИЈАЛНЕ КОРИСНИКЕ ВАУЧЕРА ДА ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈУ ОВО

ОБАВЕШТЕЊЕ.

У случају неразумевања овог обавештења, додатне информације заинтересовани могу добити на интернет

адреси Министарства трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs , као и на бројеве телефона:

011/3122853 и 011/3122867.

МОЛИМО ВАС ЗА СТРПЉЕЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ УКОЛИКО НАВЕДЕНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ

ЛИНИЈЕ БУДУ ЗАУЗЕТЕ.