KonkurstMinistarstvoTrgovine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija tokom 2016. godine nastavlja sa izdavanjem vaučera za podsticaj domaćeg turizma.
Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti na sledeći način:
– njime se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i sl;
– vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika vaučera;
– vaučer se može koristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje pet noći;
– vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;
– vaućer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2016. godine.
• Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP “Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana od početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.
Ko može dobiti vaučer?
Mogućnost dobijanja vaučera imaju:
1) penzioneri;
2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje;
3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
5) zaposlena lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000,00 dinara mesečno (neto);
6) ratni vojni invalidi sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000,00 dinara mesečno (neto);
7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8 ) nosilac aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se izjasnio da se bavi isključivo poljoprivredom upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13).
Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu
Kako dobiti vaučer?
Do vaučera možete doći vrlo lako! Pre svega morate izvršiti rezervaciju smeštaja i popuniti Prijavu.
Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.
Prijavu treba popunjavati ručno, čitko, štampanim slovima i potpisati je svojeručno.
Uz Prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno prilaže:
– fotokopiju lične karte
– potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.
Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao e-mail ili skeniran dokument, koji je overen i potpisan. Potvrda treba da sadrži broj potvrde i period rezervacije, kao i ime i prezime lica na koga glasi.
Uz Prijavu se obavezno podnosi i sledeći dokaz:
1) Za penzionere: poslednji penzioni ček ili kopija rešenja o ostvarenoj penziji, odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju;
2) Za nezaposlene, odnosno korisnike posebne novčane naknade i privremene naknade: fotokopija uverenja Nacionalne službe za zapošljavanje o prijavi na evidenciju lica koja traže zaposlenje – za nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno fotokopija uverenja/potvrde Nacionalne službe za zapošljavanje za korisnike posebne novčane naknade i privremene naknade;
3) Za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita: fotokopija rešenja ili uverenja, kojim se dokazuje ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica izdato od strane centra za socijalni rad, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Sekretarijata za socijalnu zaštitu;
4) Za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje: fotokopija rešenja ili uverenja, kojim se dokazuje ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu za pomoć i negu drugog lica, izdato od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
5) Za radno angažovana lica čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno: original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac;
6) Za ratne vojne invalide i civilne invalide rata čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno: fotokopija rešenja ili uverenja o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida ili civilnog invalida rata koje izdaje nadležni organ, sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno (za primanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava);
7) Za korisnike prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu: fotokopija rešenja ili uverenja o priznatom pravu na invalidninu po palom borcu koje izdaje nadležni organ;
8 ) Za nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se izjasnio da se bavi isključivo poljoprivredom: fotokopija potvrde o aktivnom statusu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva iz Registra poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na
internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs , kao i na
brojeve telefona: 011/3122853 i 011/3122867.