KonkurstMinistarstvoTrgovine

Министарство трговине, туризма и телекомуникација током 2016. године наставља са издавањем ваучера за подстицај домаћег туризма.
Ваучер за субвенционисани одмор у Србији се може користити на следећи начин:
– њиме се могу платити искључиво услуге смештаја, а не исхрана, пиће, здравствене и друге услуге, боравишна такса и сл;
– ваучер се може користити искључиво у угоститељским објектима изван места пребивалишта корисника ваучера;
– ваучер се може користити искључиво за смештај у трајању од најмање пет ноћи;
– ваучер може покрити максималан износ за смештај у вредности од 5.000 динара. Уколико је износ рачуна за смештај већи, корисник је дужан да остатак суме исплати из сопствених средстава. Уколико је износ рачуна за смештај мањи, ваучер покрива цео износ, а разлика до 5.000 динара се не може накнадно искористити;
– ваућер се може искористити закључно са 20. 11. 2016. године.
• Потенцијални корисници су у обавези да на шалтерима ЈП “Пошта Србије” поднесу пријаве најкасније 30 дана од почетка реализације аранжмана, односно, период од дана подношења пријаве до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не сме да буде краћи од 30 дана.
Ко може добити ваучер?
Могућност добијања ваучера имају:
1) пензионери;
2) незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање;
3) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са законом којим се уређује социјална заштита;
4) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање;
5) запослена лица са примањима, која не прелазе износ од 60.000,00 динара месечно (нето);
6) ратни војни инвалиди са примањима, која не прелазе износ од 60.000,00 динара месечно (нето);
7) корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу;
8 ) носилац активног породичног пољопривредног газдинства који се изјаснио да се бави искључиво пољопривредом уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 10/13).
Корисник ваучера може остварити право на субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима само по једном основу
Како добити ваучер?
До ваучера можете доћи врло лако! Пре свега морате извршити резервацију смештаја и попунити Пријаву.
Попуњена Пријава, са потребном документацијом, подноси се преко шалтера ЈП “Пошта Србије“, на територији целе Републике Србије.
Пријаву треба попуњавати ручно, читко, штампаним словима и потписати је својеручно.
Уз Пријаву потенцијални корисник ваучера обавезно прилаже:
– фотокопију личне карте
– потврду угоститеља да је извршена резервација смештаја на његово име.
Као потврда о резервацији прихватаће се и потврда која је послата електронским путем, као е-маил или скениран документ, који је оверен и потписан. Потврда треба да садржи број потврде и период резервације, као и име и презиме лица на кога гласи.
Уз Пријаву се обавезно подноси и следећи доказ:
1) За пензионере: последњи пензиони чек или копија решења о оствареној пензији, односно други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију;
2) За незапослене, односно кориснике посебне новчане накнаде и привремене накнаде: фотокопија уверења Националне службе за запошљавање о пријави на евиденцију лица која траже запослење – за незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање, односно фотокопија уверења/потврде Националне службе за запошљавање за кориснике посебне новчане накнаде и привремене накнаде;
3) За кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита: фотокопија решења или уверења, којим се доказује остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица, односно права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица издато од стране центра за социјални рад, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и Секретаријата за социјалну заштиту;
4) За кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица који то право остварују у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање: фотокопија решења или уверења, којим се доказује остваривање права на новчану надокнаду за помоћ и негу другог лица, издато од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
5) За радно ангажована лица чија примања не прелазе износ од 60.000 динара месечно: оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац;
6) За ратне војне инвалиде и цивилне инвалиде рата чија примања не прелазе износ од 60.000 динара месечно: фотокопија решења или уверења о признатом својству ратног војног инвалида или цивилног инвалида рата које издаје надлежни орган, са примањима која не прелазе износ од 60.000 динара месечно (за примања у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава);
7) За кориснике права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу: фотокопија решења или уверења о признатом праву на инвалиднину по палом борцу које издаје надлежни орган;
8 ) За носиоце активног породичног пољопривредног газдинства који се изјаснио да се бави искључиво пољопривредом: фотокопија потврде о активном статусу породичног пољопривредног газдинства из Регистра пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.
Додатне информације заинтересовани могу добити на
интернет адреси Министарства трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs , као и на
бројеве телефона: 011/3122853 и 011/3122867.