APVojvodina

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 40/2012-пречишћен текст), члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ”, бр. 50/2013), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ АФИРМАЦИЈЕ СЕОСКИХ СРЕДИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА – „СЕЛО СА РАЗГЛЕДНИЦЕ”

Број: 133-401-635/2014-05

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара (словима:тримилионадинара) обезбеђеним Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину Активност 12, економска класификациа 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, ради реализације пројеката градова и општина у области афирмације сеоских средина као туристичког потенцијала – „Село са разгледнице”

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:

- подстицање активности и програма на уређењу сеоских средина са циљем подизања њиховог туристичког потенцијала,

- подршка локалним активностима које за циљ имају одабир и уређење карактеристичног сеоског детаља или предела (сеоски трг, знаменита грађевина, типична сеоска улица, прилаз селу, обала, етно кућа и сл) који подижу туристичку понуду села,

- подршка активностима којима се промовише село као туристичка дестинација,

- подстицање сарадње локалних органа власти, месних заједница и удружења грађана и сеоских удружења жена на подизању потенцијала локалне заједнице за пружање услуга у области руралног туризма.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа на Конкурсу имају градови, општине и сеоске месне заједнице уз подршку своје локалне самоуправе са територије АП Војводине.

2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од 200.000,00 динара (словима:двестохиљад динара).

Предност при одлучивању о додели средстава имају локалне самоуправе које ће обезбедити и сопствено учешће у реализацији пројекта.

3. Подносилац пријаве доставља следећу документацију:

- опис пројекта уз фото документацију изабраног сеоског мотива у тренутном стању,

- идејно решење за целокупан локални пројекат „Село са разгледнице”

- опис акција уређења и пропагандне активности

- попуњен конкурсни образац уз опис пројекта и активности

- буџет пројекта

- одлука органа локалне самоуправе о суфинансирању пројекта

Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа са назнаком: „Конкурс – село са разгледнице”.

4. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет конкурса.

5. Локалне самоуправе које нису испуниле раније уговорену обавезу, а уговорена обавеза је истекла према Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, изузети су од права на доделу средстава.

6. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се на сајту Секретаријата, након чега се подносилац захтева позива да потпише уговор. Уколико се подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао од реализације пројекта.

Конкурс је отворен до 1. октобра 2014. године, односно до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефон 021/487-4609.