CZK Sirmiumart

ADRESA: VUKA KARADŽIĆA 10, 22000 SREMSKA MITROVICA
TEL: 022/621-194

Centar za kulturu ,,SIRMIUMART’’ osnovan je 1971. godine kao institucija kulture koja je objedinila do tada postojeće muzičke aktivnosti Sremske Mitrovice. Osnovna delatnost ,,SIRMIUMART-a’’ je organizovanje i razvijanje muzičke, scenske i poetske delatnosti dece i mladih kroz rad organizacionih jedinica, a i realizovanje programa kulturno-umetničkog stvaralaštva i zabavnog života: organizacija koncerata, književnih večeri, izložbi i izdavačka delatnost.

Danas, u okviru ,,SIRMIUMART’’-a radi oko 300 amatera u sledećim organizacionim jedinicama:

  • Folklorni ansambl ,,Branko Radičević’’ (mlađi i srednji uzrast, izvođački ansambl veterana);
  • Tamburaški orkestar ,,Srem’’ (dečji i omladinski);
  • Narodni orkestar;
  • Recitatorski studio ,,Kaliopa’’ (dečji i omladinski uzrast);
  • Dečji dramski studio ,,Aes’’;
  • Škola sintisajzera i
  • Škola engleskog jezika.

Svojim programskim opredeljenjem Centar za kulturu deluje na svim područjima kulturnih i umetničkih zbivanja i na afirmaciji umetničkog potencijala našeg grada; afirmiše i prezentuje razne umetničke trendove. Podjednako bitna delatnost ,,SIRMIUMART’’-a je i negovanje amaterizma i što veće angažovanje mladih u kulturno-umetničkom životu.

 

 


Istorijski Arhiv


Istorijski arhiv ,,Srem’’ je osnovan 1946. godine, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici. Regionalna je ustanova koja pokriva sedam opština Srema: Staru Pazovu, Inđiju, Irig, Šid, Rumu, Pećince i Sremsku Mitrovicu.

Osnovna delatnost Arhiva je zaštita, čuvanje i obrada arhivske građe. Arhiv saglasno zakonskim propisima, obezbeđuje javnost građe i njenu dostupnost u cilju korišćenja u naučne i operativne svrhe.

U depoima Arhiva je smešteno oko 6000 dužnih metara arhivske građe, razvrstane u 1316 fondova i 13 zbirki.
Arhivska građa od izuzetnog značaja su crkvene Matične knjige a najstarija sačuvana je iz 1732. godine. Matične knjige su nastale u radu rimokatoličke, pravoslavne, grkokatoličke, jevrejske i nekoliko protestantskih verskih zajednica. Sve Matične knjige su mikrofilmovane i digitalizovane tako da su svi podaci lako dostupni istraživačima.

Zatim izdvajamo kao izuzetno značajne, fondove nastale u radu uprava, od druge polovine XVIII pa do početka XX veka. U njima se nalazi arhivska građa magistrata, trgovišta, vlastelinstava, okruga, srezova i opština interesantna za istraživače, pre svega, istoričare.

U Arhivu Srema čuvaju se arhivski fondovi koji su nastali tokom I i II svetskog rata. Veoma su značajni za istraživače koji se bave tom problematikom kako na lokalnom nivou tako i za šire istraživačke projekte. Najveći broj fondova smeštenih u Arhivu, nastao je posle Drugog svetskog rata.

Arhiv poseduje oko 150.000 mikro oblika, od toga 55.436 skenova sačuvanih u digitalnom obliku, što omogućava bržu i lakšu pretragu, pregled ali i čuvanje origanlnih dokumenata.

Istorijski arhiv ,,Srem” je smešten u zgradu koja je izgrađena krajem XVIII veka za potrebe Vojne granice. Zakonom je zaštićena kao kulturno dobro. Zgrada je posle više adaptacija u potpunosti prilagođena potrebama Arhiva. U Arhivu radi 16 radnika.

Radno vreme je od 7 do 15 sati, radnim danima.

Adresa: Istorijski arhiv ,,Srem”
Vuka Karadžica 4
22 000 Sremska Mitrovica

Tel/fax: 022 621-861

www.arhivsrem.org.rs

 

 


Ustanova za negovanje kulture Srem

ADRESA: VUKA KARADŽIĆA 10, 22000 SREMSKA MITROVICA
TEL: 022/628-718

Ustanova za negovanje kulture ,,Srem’’ je društvena organizacija u oblasti kulture, prosvete i obrazovanja, nauke, umetnosti i stvaralaštva, osnovana decembra 2003. godine. Ustanova izdaje informativne publikacije i propagandni materijal kojim upoznaje najširu javnost o svom delovanju i afirmiše kulturno-prosvetnu delatnost i sve oblike amaterskog i profesionalnog stvaralaštva.

Na osnovu kalendara Saveza amatera Srbije i Vojvodine utvrđuje kalendar opštinskih smotri (recitatori, dramsko i muzičko stvaralaštvo) i organizuje iste.

Prati i pomaže rad Kulturno-umetničkih društava nacionalnih manjina (Rusini, Romi…).

U okviru izdavačke delatnosti najznačajniji je časopis za nauku, umetnost i kulturu ,,Sunčani sat’’. Časopis je osnovan 1992. godine, štampa se jednom godišnje (prosek hiljadu primeraka), a bavi se negovanjem kulturno-istorijske baštine Sremske Mitrovice i celog Srema.

U Sremskoj Mitrovici je u okviru projekta ,,Ja volim SM’’ u organizaciji Kulturno prosvetne zajednice 10 godina za redom održavan Festival besedništva, Sirmium lux verbi – Sirmijum svetlost reči. Ustanova za negovanje kulture ,,Srem’’ nasledila je organizaciju Festivala besedništva 2004. godine.

Festival je vaskrsao na antičkim spomenicima jednog od najstarijih gradova u Evropi i održava se na lokalitetu drevnog Sirmijuma. Na početku nove ere grad je imao sloj intelektualaca koji su ostavili tragove neprolazne vrednosti. Među tim tragovima je i retka bronzana skulptura govornika, retora sa početka nove ere, nastala u slavu istinite reči. U gradu su u starom veku boravili čuveni pisci i biografi koji su uzdizali Sirmijum kao ,,mnogoljudnu i slavnu majku gradova’’.

Festival je stekao opšti ugled i predstavlja najznačajniju kulturnu manifestaciju u našem gradu. Internacionalnog je karaktera, a do sada su na njemu učestvovali predstavnici Grčke, Rusije, Bugarske, Republike Srpske, Italije.

 

 


Zavod sa zaštitu spomenika Srem

ADRESA: TRG SV. DIMITRIJA 10, 22000 SREMSKA MITROVICA
TEL: 022/621-568

Vojnograničarska zgrada Petrovaradinskog puka 9. graničarskog puka sagrađena posle 1747. godine kada je Mitrovica postala sedište Puka. (Danas se u njoj nalazi Zavod za zaštitu spomenika kulture)

Institucionalna zaštita spomenika kulture na području Srema i dela Mačve, obavlja se već četiri decenije, a započela je osnivanjem Sreskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici u decembru mesecu 1961. godine.

Istorijske okolnosti doprinele su da se ovde nalaze materijalna svedočanstva od najvećeg značaja za kulturnu istoriju srpskog naroda, narodnosti i nacionalnih manjina koje su tu nastale. Nakon završetka Drugog svetskog rata, fruškogorski manastiri su teško stradali. Našli su se u ruševinama kao i nekoliko desetina pravoslavnih crkava. Spomeničko nasleđe bilo je izloženo konstantnom i ubrzanom nestajanju.

Poslednjih nekoliko decenija predstavlja novu epohu u zaštiti kulturne baštine. Veliki broj kulturnih dobara je spašen, zaštićen i u službi je daljeg kulturnog nasleđa.

Spomenici kulture su vizija jedne epohe i duhovnosti naroda, glas sudbine stvaralaštva, i nacionalne individualnosti kao i stvaralačke energije u koju je istorija utisnula svoju suštinu. Svako spomeničko biće ima svoju istoričnost koja je upravo njegov identitet i njegova integralnost.

Na teritoriji Srema u nadležnosti Zavoda nalazi se ukupno 215 nepokretnih kulturnih dobara, a od tog broja utvrđeno je da status od izuzetnog značaja ima 29 NKD i to: 23 spomenika kulture, 1 prostorna kulturno-istorijska celina, 3 arheološka nalazišta i 2 znamenita mesta.