logo Projekta "Stvaranje aktivnog građanstva u Evropi" - Get2IT

Molimo Vas da odvojite minut vremena i popunite

upitnik o volontiranju

 

  Rezime projekta

„Stvaranje aktivnog građanstva u Evropi“  – “Get2IT”

                                                                   Ref. No. – 615194-CITIZ-1-2019-2-HR-CITIZ-HT

 

 

Projektu „Get2IT“ su dodeljena bespovratna sredstva u vrednosti od 100.800,00 EUR od Evropske Unije preko programa Evropa za građane – Mera 2.2. Mreža gradova.

Nosilac projekta je Pučko otvoreno učilište Varaždin – POU Varaždin, institucija za podučavanje odraslih grada Varaždina koja je posvećena poboljšanju obrazovanja, stvaranju šansi za zaposlenje i izgradnji znanja i veština građana koje odgovaraju potrebama tržišta. Partnerstvo na projektu obuhvata 5 evropskih zemalja (Hrvatska, Srbija, Slovenija, Italija i Republika Češka). U posebne partnere na projektu spadaju:

•           Turistička organizacija grada Sremske Mitrovice (TO SM) Sremska Mitrovica u Srbiji

•           Regionalna razvojna agencija Srem, doo Ruma, Ruma u Srbiji

•           Centar za studije i rad “La Kremeria” doo, Kavrijago u Italiji

•           Gradska skupština Kavrijaga, Italija

•           Ljudska Univerza Ptuj (LUP), Ptuj u Sloveniji

•           Institut za regionalni rozvoj, o. p. s., Prag 6 u Republici Češkoj

Projekat je započeo 1.marta 2020. godine, a završiće se 31. marta 2021.

Glavni cilj Projekta je angažovanje građana u demokratskim procesima.

Građani su glavni pokretači rasta i moraju biti aktivni u razvoju svojih zajednica. U regionima partnera građani nisu svesni načina na koji mogu da planiraju i učestvuju u lokalnim akcijama, i često se oslanjaju na lokalnu vlast da preuzme vodeću ulogu. Takođe postoji konfuzija oko uloge EU u lokalnim akcijama. Posebno postoji nedostatak razumevanja o principima solidarnosti i volonterizma.

Kako bi se suočili sa ovim problemima i nedostacima u evropskim zajednicama, ovo partnerstvo će stvoriti transnacionalnu mrežu gradova koja se fokusira na poboljšanje angažovanja građana u lokalnim akcijama koje su zasnovane na principima volonterizma i solidarnosti. Projekat je organizovan kao 5 događaja (u Hrvatskoj, Srbiji, Italiji, Sloveniji i Republici Češkoj) koji se fokusiraju na izgradnju građanskog razumevanja planiranja i sprovođenja akcija koje doprinose inkluzivnom rastu.

Svaki događaj će trajati 2-3 dana, a fokusiraće se na određenu temu. U Hrvatskoj, početni događaj u Varaždinu u Hrvatskoj će biti usredsređen na to kako su građani uključeni u stvaranje obrazovanja i šansi za zaposlenje. Drugi događaj u Sremskoj Mitrovici i Rumi u Srbiji će naglasiti način na koji građani igraju ključnu ulogu u akcijama očuvanja i promovisanja kulturnog nasleđa i multikulturalizma.  Treći događaj u Kavrijagu u Italiji će se fokusirati na to kako građanski vođene inicijative poboljšavaju zaštitu životne sredine i civilnu odbranu. Četvrti događaj u Ptuju u Sloveniji će pokazati kako građani imaju ključnu ulogu u promovisanju međugeneracijske solidarnosti. Poslednji događaj u Pragu u Republici Češkoj će se fokusirati na to kako volonterske akcije promovišu socijalnu inkluziju i rešavaju potrebe ugroženih grupa (migranata i mladih osoba u nebezbednim položajima). U cilju zaključenja projekta, partnerstvo će razviti radni kurikulum koji cilja volontere i obezbediće im veštine za pripremu i razvoj građanski zasnovanih akcija. Na svakom događaju partneri će koristiti razne metode za transfer znanja, kao što su radionice, prezentacije, konferencije i obilasci.

Ciljne grupe projekta su predstavnici lokalnih vlasti, organizacije civilnog društva i javna tela (u obrazovanju, socijalnom radu, kulturi, zaštiti životne sredine i zapošljavanju), studenti, edukatori i drugi građani (omladina i stariji građani). Kroz ovaj projekat građani će steći znanje i veštine za planiranje i vođenje akcija koje su u skladu sa demokratskim principima, poboljšaće svoje razumevanje načina na koji funkcionišu vrednosti i politike Evropske Unije i razviće nove internacionalne veze sa građanima.

Prvi događaj je zakazan za septembar 2020. godine, a ostali detalji će biti objavljeni naknadno.

Za više informacija o „Get2IT“, kontaktirajte:

 

Turistička organizaciju Grada Sremska Mitrovica

Tel/fax: +381 22 618 275

e-mail: turistorgsm@yahoo.com

Podrška Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja podršku sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za upotrebu sadržanih informacija.